top of page

ביטול עסקה מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בעסקת מכר מרחוק הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הנכס, לפי העניין, או מיום קבלת מסמך הגילוי הנאות של פרטי העסקה (כמפורט בסעיף 14ג(ב) לחוק הנ"ל), לפי המאוחר מביניהם, זאת בכפוף לחריגים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בהקשר לנכסים פסידים, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול וכיוצב'.

במסגרת תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, התשע"ו-2016, נקבע כי בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הגילוי הנאות של פרטי העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר.

נדגיש כי בעסקת מכר מרחוק, התיקון לחוק יחול רק כאשר ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ככל שהצרכן רכש את המוצר ללא קיום שיחה כאמור, התיקון לחוק המקים זכות ביטול של 4 חודשים לא יחול.

בהתאם להנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מחודש אוגוסט 2017, זכות הביטול המורחבת תחול גם אם נעשה שימוש במוצר על ידי הצרכן וזאת מבלי לגרוע מזכות העוסק לתבוע את נזקיו בשל כך שערך הנכס נשוא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצב הנכס.

חוק הגנת הצרכן מגדיר אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כדלקמן:

1. "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, קרי אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

2. "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים.

3. "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

כאשר צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, מבקש לבטל עסקת מכר מרחוק כאמור, העוסק רשאי לדרוש ממנו להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ואולם אסור לעוסק לדרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש הזכות.

לצורך הוכחה כאמור על הצרכן להציג בפני העוסק את אחד המסמכים שלהלן או לשלוח אליו עותק ממנו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או בפקסימיליה:

1. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק, כגון תעודת זהות, תעודת אזרח ותיק הניתנת מהמשרד לאזרחים ותיקים וכיוצב';

2. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

3. תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על 6 חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

4. תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן:

4.1. תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו לצרכן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

4.2. תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959.

4.3. החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של אדם אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

4.4. אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתקנון לעבודה סוציאלית (הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה) (להלן – תע"ס).

4.5. תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתע"ס.

4.6. אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס.

ביטול בכתב במקרים אלו יכול שייעשה גם באמצעות פקסימיליה או באמצעות תקשורת אלקטרונית.

יובהר כי אי עמידה בחוק הגנת הצרכן בעניינים אלו מהווה הן עבירה פלילית והן הפרה מנהלית אשר ניתן יהיה להטיל בגינה גם עיצום כספי.

*** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או מנהל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

8 טיפים לבחירת מגשר טוב להסכם הגירושין שלך

גירושים הוא ללא ספק אחד החוויות המאתגרות ביותר בחיים. בתוך סערת הרגשות, ניווט במורכבות המשפטית של הליכי גירושין עשוי להיראות כמשימה בלתי אפשרית ובמקרים רבים מדובר גם בהליך יקר מאוד. משכך אין זה מפתיע

היתרונות בהליך הגישור

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבו צד שלישי ניטרלי, המגשר, מאפשר תקשורת ומשא ומתן בין הצדדים כדי לעזור להם להגיע להסכמה הדדית מקובלת. ישנם מספר יתרונות לשימוש בשיטת הגישור ליישוב סכסוכים: 1.

דברים שצריך לדעת על הסכם הקצאת מניות

הסכם הקצאת המניות קובע את התנאים וההגבלות של הקצאת המניות בחברה, לרבות ההצהרות הדרושות למשקיעים בדבר מצב החברה וההצהרות הדרושות לחברה בדבר יכולת המשקיעים, והוא עשוי לכלול, בין היתר, את הנושאים המרכזיי

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page