top of page
Modern Architecture

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.hadilaw.co.il, אתר הבית של חדי ושות', עורכי דין ונוטריון (להלן –"המשרד").


השימוש באתר www.hadilaw.co.il נועד לקבלת מידע בנוגע לפעילות המשרד, הוא מכיל בתוכו, בין היתר, מידע משפטי ו/או אחר והוא מופעל ומנוהל על ידי המשרד. לפיכך, השימוש באתר www.hadilaw.co.il ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו (להלן – "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.


אנא קרא את תנאי השימוש בעיון בטרם שימושך באתר, שכן השימוש באתר מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים עליך ואתה מתחייב לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.


כל מידע ו/או שירות המופיעים באתר, לרבות מאמרים, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים "כמו שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) והם אינם מהווים הנחיה, ייעוץ משפטי או אחר מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.


המשרד לא יישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ומובהר כי האחריות הנה על המשתמש באופן בלעדי ומלא וכי חובה להיוועץ ביועצים משפטיים ובכל איש מקצוע מתאים אחר.


המשרד ו/או כל הפועל מטעמו לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו למשתמש ו/או לעסקו ו/או לרכושו עקב כל שימוש באתר.


אתר זה עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, באתר המקושר ו/או בתוכן המופיע באתר המקושר.


מובהר כי למשרד אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. המשרד לא יישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, והמשרד ו/או כל הפועל מטעמו לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו למשתמש ו/או לעסקו ו/או לרכושו עקב כל שימוש באתר המקושר.


המשרד לא יהא אחראי לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.


כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, עיצוב, סימן מסחר, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי למשרד. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל בלא הסכמתו המפורשת, בכתב ומראש, של המשרד.


המשתמש מצהיר כי הוא מבין שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של המשרד כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.


אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.


המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידי המשתמש במהלך שימושו באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות של המשתמש באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילות המשתמש באתר, בכפוף להוראות החוק.


למעט אם הודיע המשתמש למשרד אחרת, המשתמש מאשר למשרד ו/או למי מטעמו ליצור עמו קשר ו/או לשלוח לו מידע ו/או דברי פרסומת בדבר מבצעים, אירועים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או במשלוח מסרונים ו/או במשלוח דואר לכתובת המשתמש ו/או באמצעות פקסימיליה, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידי המשתמש במהלך שימושו באתר. מובהר כי המשתמש יהיה רשאי להודיע למשרד בכל עת על סירובו לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.


המחשב בו מאוחסן אתר זה מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן המשרד ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, בין היתר, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע מחדירה של בלתי מורשים או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת המשרד.


המשרד יהא רשאי בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתו הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ"ל, ולא יהא הוא חייב להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.


המשרד יהא רשאי בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא יהא הוא חייב להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.

המשרד יהא רשאי בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא יהא הוא חייב להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.


המשתמש מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את המשרד, עובדיו, שותפיו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה תנאי מתנאי שימוש אלו.


תנאי שימוש אלו מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בין המשתמש, מחד, למשרד, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתנאי שימוש אלו.


המשתמש מסכים ומתחייב לכל תנאי השימוש האמורים ומובן לו כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות המשרד יהיו בני תוקף רק בהסכמתו המפורשת, בכתב ומראש, של המשרד.


אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות המשרד על פי תנאי השימוש הנ"ל ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד המשרד.

 

על תנאים אלו ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תנאי שימוש אלו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בסעיף זה, המשרד ו/או מי מטעמו לא יהא מנוע מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של המשרד ו/או בשל כל הפרה של תנאי שימוש אלו.

קרדיט התמונה:

Rakoon  Talk, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

bottom of page