הסדר חדש בנושא תשלומי עובדים בענף המסעדות

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה נקבע הסדר חדש, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2019, בנושא משכורתם של העובדים. בהתאם להסדר זה הכנסה מתשר בענף המסעדנות מהווה הן הכנסה של העסק והן הכנסת עבודה של "עובדי שרשרת השירות" (מלצר, ברמן, עובדי מטבח ועובדים אחרים בשרשרת) מהמעסיק, ככל שקיבלו את התשר או חלקו, בין אם התשר עבר בספרי המסעדה ובין אם לאו, וזאת גם אם כספי התשר נותרו, פיזית, בידי המלצרים או בכיסם מבלי שהועברו תחילה למעסיק.

בהעדר התניה מפורשת אחרת, ברירת המחדל היא כי מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד. לא ניתן לעשות שימוש בכספי התשר לתשלומי חובה, להפרשות לפנסיה או לתשלום זכויות סוציאליות - תשלומים אלה יש להעביר בגין מלוא השכר, כלומר, לרבות כספים שהתקבלו כתשר.

שימו לב כי המעסיק רשאי, בכפוף לכל דין, להגיע להסכמה עם עובדי שרשרת השירות בעסקו, בדבר התניה החורגת מברירת המחדל האמורה, בכפוף לכל דין, לחוקי המגן ו/או הוראות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, בשים לב לנסיבות מתן התשר ולגורמים המעורבים.

כך, כדוגמה, ניתן לקבוע בהסכם התניה חורגת הקובעת כי המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר, העולים על שכר המינימום או על שכר בשיעור גבוה יותר שסוכם עליו, לשם תשלום תשלומי החובה החלים על המעסיק, כדוגמת חלקו בדמי הביטוח הלאומי ובהפרשות לפנסיה או תשלום הזכויות הסוציאליות של עובדי שרשרת השירות.

בכל מקרה, בין אם על פי ברירת המחדל ובין אם לפי התניה חורגת לא ישולם לעובד שכר בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או מהשכר החוזי, לפי הגבוה מביניהם. משכרו של העובד ינוכו כל תשלומי החובה שיש לנכות משכר עבודה.

וכך גם בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, המוסד לביטוח לאומי יחשב את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר האמתית והמלאה, הכוללת את כספי התשר.

יחד עם האמור יש לקחת בחשבון כי בתקופה האחרונה מתקיימים מגעים בין המסעדנים להסתדרות לשם הגעה להסכם אשר יסדיר נושא זה בהסכמה ובכפוף לאישור בית הדין לעבודה.

#משכורת #טיפ #טיפים #תשר #תשרים #מסעדה #מלצר #בתיקפה #בר #ביתהדיןלעבודה #עבודה

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.