הגבלות על השימוש בשיקים הקבועות בחוק לצמצום השימוש במזומן

הפעם נבקש להתייחס להגבלות על השימוש בשיקים הקבועות בחוק לצמצום השימוש במזומן.

החוק החדש אוסר לתת או לקבל תשלום באמצעות "שיק פתוח" – כלומר שיק ללא ציון שם המקבל כנפרע או כנסב, לפי העניין - עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה עם עוסק.

כך, בענייניים אלה וביחס למי שאינו עוסק, אוסר החוק לתת או לקבל תשלום ב"שיק פתוח" בסכום העולה על 5,000 ₪.

איסור נוסף מתייחס לאפשרות להסב שיק או לקבלו כנסב בלי ששמו ומספר זהותו של המסב מצויים בשיק, אולם איסור זה לא יחול על תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי המקבל שיק לשם פירעונו כמקבל התשלום.

שימו לב כי בנוסף לאיסורים לעיל, בהתאם לחוק לא יפרע תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מההגבלות להלן:

1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק.

2. ביחס לשיק מוסב שסכומו עולה על 10,000 ₪:

2.1. לא נקובים בשיק השמות של המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

2.2. השיק הוסב יותר מפעם אחת, בשים לב לחריגים הקבועים בחוק.

#הגבלתמזומן #מזומן #שיקים

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.