מימוש אופציות באקזיט או בהנפקה יחויב במס מלא

מימוש אופציות באקזיט או בהנפקה יחויב במס מלא, כך נקבע לאחרונה על ידי רשות המסים.

מדובר בשיעור מס של עד 50% לעומת 25% מס רווחי הון.

על פי החוזר החדש שפרסמה הרשות (18/2018), כאשר עובדים מקבלים אופציות שמימושן מתאפשר רק בעת אקזיט או הנפקה בבורסה, יראו את הרווחים כרווחים פירותיים, שממוסים בשיעור מס של עד 50% (מס הכנסה רגיל בשיעור של עד 47% ולעתים גם מס יסף של 3%),לעומת 25% מס רווחי הון.

בישראל רוב מימושי האופציות הן תלויות זמן או כפופות לביצועים של העובד, החברה או המניה והרווחים מהן הם רווח הוני הממוסה עדיין בשיעור מס של 25%.

בהתאם לחוזר ניתנים לחברות 180 ימים לשנות את תנאי ההבשלה של האופציות שניתנו לעובדים, כך שאלו לא יהיו תלויות באקזיט או בהנפקה אלא בזמן או בהישג כלשהו של העובד, החברה או המניות ובמקרים אלו דירקטוריון החברה יידרש לקבוע מראש את תנאי ההבשלה באופן מדיד (Vesting Conditions) (שינוי בשווי החברה הנגזר ממחיר המניה, עמידה ביעדי ביצוע בתקופה מוגדרת מראש כגון גידול בהכנסות או ברווחים, או השלמת תקופת עבודה מוגדרת) וייראו במועד החלטת הדירקטוריון כמועד ההקצאה לכל דבר ועניין.

החוזר של רשות המסים פורסם בהמשך לחוזר אחר אשר פורסם לפני מספר שבועות בנושא האופציות לפיו, עובדים שעשו רילוקשן נדרשים לשלם מס מלא על הרווחים שנצברו מהאופציות בתקופה בה שהו בחו"ל, זאת לאחר שנמצא כי עובדים רבים לא שילמו מס כלל, לא בישראל ולא בחו"ל.

#אופציות #מיסויאופציות #אקזיט #הנפקה #אופציותלעובדים

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.