נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל

1. ביום 15.11.2011 פרסמה רשות המסים הוראת שעה לגילוי מרצון על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל לפיה יוכלו תושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון וכו', אשר ההכנסות בגינם לא דווחו עד כה בישראל (ומכאן שגם לא שולם המס בגינן), לבצע מהלך של גילוי מרצון אשר יקנה באותם מקרים, כמפורט בנוהל, חסינות מנקיטת הליכים פליליים (במישור דיני המס בלבד) וכן יעניק הקלות במישור הגבייה (להלן: "הוראת השעה").


2. ההקלות המפורטות בהוראת השעה יינתנו רק לתושבי ישראל אשר ייבצעו את הליך הגילוי מרצון בתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012.


3. לאחר מועד זה ניתן יהיה לפעול בהתאם לנוהל גילוי מרצון אשר נקבע ביום 10.4.2005 (להלן: "הנוהל הקבוע").


4. לטענת רשות המסים בהוראת השעה קיימות הקלות משמעותיות בהתייחס לנוהל הקבוע, הן במישור הגבייה והן במישור ההליך הפרוצדוראלי ובעיקר ריכוז הטיפול הפלילי והאזרחי. כך, למשל, לעניין הגבייה מציינת רשות המסים כי המס שיחויב בהתאם לשומה האזרחית שתיערך לפונה במסגרת הוראת השעה לא יצבור ריבית וקנסות. בנוסף, תהיה הוועדה בראשותם של היועץ המשפטי, סמנכ"ל לחקירות ומודיעין, סמנכ"ל לעניינים מקצועיים וסמנכ"ל לשומה וביקורת (להלן: "הוועדה") רשאית ליתן הקלות לגבי הפרשי הצמדה החלים על המס שיחויב, עד לביטולם המוחלט.


5. לטענת רשות המסים הוראת השעה מפורסמת בעת הזו, בין היתר, נוכח פעילות מוגברת של מדינות העולם בתחום חילופי המידע בין מדינות בנושאי מסים ושינויים בחוקי החיסיון הבנקאי המעידים על התערערות מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות שונות בעולם. בכלל מדינות אלו ניתן למצוא את שוויץ, מלטה ופנמה.


6. יוזכר כי בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בחודש נובמבר 2003 הפכה שיטת המס בישראל לשיטת מיסוי פרסונאלי ולפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כ"תושב ישראל" (יחיד או תאגיד), יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו, ללא קשר לשאלה היכן הופקו, נצמחו או נתקבלו ההכנסות.


7. הוראת השעה לא תחול על גילוים וחשיפתם של כספים, רכוש והון המחוזקים במדינת ישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה.


8. ככלל, הוראת השעה תחול בכל מקרה בו תמצא הוועדה כי ראוי ונכון להחילה. בעניין זה מביאה רשות המסים מספר דוגמאות אשר אינן מהוות רשימה סגורה, כדלקמן:


8.1. הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ.


8.2. הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.


8.3. הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת המס 2003, בעקבות תיקון 132 לפקודה.


9. יודגש כי הוראת השעה לא תחול על נכסים והכנסות אשר הופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג "פשע" לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן כאשר הבקשה לגילוי מרצון נעשית בעקבות או במקביל לחקירה או בדיקה הנעשית על ידי רשויות המדינה.


10. בקשה אשר אינה עומדת בקריטריונים המופיעים בנוהל לא תטופל במסגרת הוראת השעה, יחד עם זאת, לא ייעשה שימוש במישור הפלילי והאזרחי, באותו מידע שנמסר.


11. יוער כי על אף יתרונותיה של הוראת השעה הרי שבחינתה מגלה אי וודאות מסוימת משאין אמות-מידה ברורות מספיק ליישום הוראת השעה.


12. יצוין כי סקירה זו נועדה רק על מנת לעדכן את קהל לקוחותינו באשר לקיומה של הוראת השעה, אין בה כלל כדי לייעץ ו/או לחוות דעה ו/או להמליץ ו/או להנחות מאן דהוא בעניין זה ואין בה להחליף את הצורך בייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה לגופו.
*** כל המוצג בסקירה/מאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או מנהל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

#גיאחדי #חדי #עורךדין #עורכידין #גילוימרצון #מסהכנסה #נוהלגילוימרצון

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.