חובת גילוי פרטים לעניין המקום בו עוסק מספק נכס ו/או שירותים

במסגרת תיקון 4 לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התשע"ז-2017, נעשה תיקון עקיף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אשר הוסיף לרשימת הפרטים המהותיים אותם על עוסקים לגלות לצרכנים את הפסקה הבאה:

"3(א) המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות, לרבות הספקה לאזור, כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;"

תיקון זה נעשה לאחר תלונות מצד צרכנים רבים אשר גילו, לאחר שכבר ביצעו עסקה, כי בית העסק אינו מוכן לספק להם את המוצרים למקום מגוריהם. עיקר התלונות הגיעו מתושבי הפריפריה, תושבי יהודה ושומרון ותושבים הגרים בישובים ערביים.

בהתאם לתיקון זה על כל עוסק לגלות מראש לכל לקוחותיו ובטרם עשיית העסקה מהם המקומות אליהם הוא מספק את הנכס או את השירות.

באופן דומה, ככל שאספקת הנכס או השירות תלויה בקביעת תנאים וסייגים בשל מאפייני המקום למתן השירות לאספקת הנכס או למתן שירות אחר הרי שיש לגלות גם פרטים אלו מראש.

בהתאם לכך, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציא ביום 1.10.2017 המלצות כדלקמן:

1. על העוסק להציב בבית עסקו שלט בסמוך לכל קופה, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, ובו פירוט המקומות בארץ, לרבות אזור יהודה ושומרון, אשר אליהם הוא אינו מספק שירותי הובלה למוצרים אותם הוא מוכר או אינו מספק את השירות נשוא העסקה.

2. אם החנות הנה מקוונת (מכירה באמצעות האינטרנט) – על העוסק להציג את הפרטים האמורים לעיל במקום מובלט באתר, בצורה שהצרכן חייב לאשר כי קרא את הפרטים בטרם ביצוע התשלום.

(בעניין זה, יש להקפיד כי תקנון האתר מציין באופן ברור את פירוט המקומות בארץ, לרבות אזור יהודה ושומרון, אשר אליהם אין העוסק מספק שירותי ההובלה של המוצרים אותם הוא מוכר או אינו מספק את השירות נשוא העסקה)

3. על כל עוסק לציין את המידע האמור גם בכל חוזה ו/או טופס הזמנה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר אשר נמסר לצרכן בטרם עשיית העסקה.

נבקש להבהיר כי הנחיות הממונה הן בגדר המלצה וחובת הגילוי של פרטים אלו על ידי העוסק תבחן בכל מקרה לגופו בהתאם לכללי הראיות הרגילים ואולם בהתאם להנחיות הממונה, קיום ההמלצות האמורות לעיל ייחשב על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן כחזקה לקיום חוק הגנת הצרכן בנושא זה.

יובהר כי אי עמידה בחוק הגנת הצרכן מהווה הן עבירה פלילית והן הפרה מנהלית אשר ניתן יהיה להטיל בגינה גם עיצום כספי.

*** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או מנהל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

#הגנתהצרכן #גילויפרטים #איסורהפליה #איאספקתנכס #איאספקתשירותים #חוקהגנתהצרכן #מקוםאספקה #עוסק #צרכן #הרשותלהגנתהצרכןולסחרהוגן

פרסומים נבחרים
הפרסומים האחרונים
ארכיון
חפשו באמצעות "Tags"
אין עדיין תגים.